คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย





รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี
ที่ปรึกษา




ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร
ประธาน




รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี
กรรมการ





อ.ทัศไนย  ปราณี
กรรมการ




ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
กรรมการ




รศ. อมรศรี ตันพิพัฒน์
กรรมการ




รศ.ดร.กุลกัญญา  ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการ




ดร. สามารถ ดีพิจารณ์
กรรมการ


ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ
กรรมการ



ผศ.ขนิษฐา  อุนะรัตน์
กรรมการ


ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
กรรมการ



รศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ์
กรรมการ




นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน
กรรมการและเลขานุการ
 



 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง