คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร
ประธาน
รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี
กรรมการ

อ.ทัศไนย  ปราณี
กรรมการ
ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
กรรมการ
รศ. อมรศรี ตันพิพัฒน์
กรรมการ
รศ.ดร.กุลกัญญา  ณ ป้อมเพ็ชร์
กรรมการ
ดร. สามารถ ดีพิจารณ์
กรรมการ


ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ
กรรมการผศ.ขนิษฐา  อุนะรัตน์
กรรมการ


ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
กรรมการรศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ์
กรรมการ
นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน
กรรมการและเลขานุการ
  

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง