คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม




 
อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ประธานกรรมการ



 
ผศ.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา
กรรมการ



 
นางสาวสุมณฑา  อ่วมกลัด
เลขานุการ

 



 

บทความที่เกี่ยวข้อง