คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ประธานกรรมการ 
ผศ.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา
กรรมการ 
นางสาวสุมณฑา  อ่วมกลัด
เลขานุการ

  

บทความที่เกี่ยวข้อง