เกี่ยวกับคณะ

   ปรัชญา

การศึกษาวิจัยบริการวิชาการและส่งเสริม พัฒนาสังคมไทยด้านการบริหารและจัดการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
 

   ปณิธาณ

มุ่งมั่นผลิตอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ง สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

   

   วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบริหารและจัดการในระดับสากล

 

   อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์  ใฝ่รู้  สู้งาน

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของบุคลากร
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบัญฑิต
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสหวิทยาการด้านบริการสังคมและบริการวิชาการ

 

   พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการบริหารและจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
2. วิจัย สั่งสม และบูรณการองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการบริหาร   และจัดการองค์การสมัยใหม่
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านการบริหารและจัดการ แบบครบวงจร
4. สร้างเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม

 

   วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันในการเป็นองค์การทางด้านงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและศึกษาบัณฑิต
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการบริหารและจัดการ
3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการสร้างหลักสูตรควบ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาโทควบปริญญาเอก
4. เพื่อจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์ให้กับทุกหลักสูตรภายในสถาบันฯ อย่างมีคุณภาพ
5.เพื่อให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารและจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
6. เพื่อตอบสนองกับหน่วยงานหรือบุคลากรโดยทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถาบันฯ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารและจัดการ
7. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการบริหารและจัดการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
8. เพื่อนำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทำให้เกิดประโยชน์ทางการ บริหารและจัดการรวมถึงการปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UMI) ของสถาบันฯ ให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการฝึกงานและปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 

   นโยบาย

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารและจัดการ เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานทางวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีการบริหาร โดยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก
2. สนับสนุนการวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการวิจัยเชิงบูรณการด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย แสวงหาแหล่งทุน เพิ่มเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้บริการวิชาการในด้านบริหารธุรกิจเกษตร การบริหารเทคโนโลยี และการบริหารอุตสาหกรรม โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจรทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา
5. สร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 

   นโยบายหลักในการบริหารงานของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ การดำเนินงาน รวมถึงอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
2. มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เน้นการบริหารและจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีการสร้างระบบการบริหารและจัดการที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานเดียวกันสำหรับบุคลากรทุกฝ่าย
4. มีการจัดโครงสร้างองค์การในแนวราบหรือแบบยืดหยุ่น เพื่อให้การบริหารและจัดการมีความคล่องตัวโดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับผู้รับบริการ
5. มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารและจัดการในการเก็บข้อมูล การแปลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการ
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร/การตัดสินใจ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
7. มีระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การให้การเรียนรู้
8. มีการจัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
9. มีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนและรักษาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพ มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
10. มีระบบการประเมินผลที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
11. มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงในด้านการบริหารและจัดการ เพื่อให้มีการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

 

   นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน

1. มีการวางแผน ดำเนินงานและการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับหลักสูตร สาขาวิชาและวิทยาลัย
3. มีการจัดทำตัวบ่งชี้และดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบรวมถึงการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในแต่ละปี
4. มีการอบรม สัมมนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
6. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในด้านการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้น 3 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและบริการ
7. มีการจัดทำหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือในการร่างหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ
8. มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก
9. มีการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการทบทวนเนื้อหาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ internet
10. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพและความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นจริงๆ
11. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและทฤษฏีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก
12. มีระบบการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่ทันสมัยและต่อเนื่อง รวมทั้งนำผลการประเมินมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีการจัดเรียนการสอนดีขึ้น

 

   นโยบายด้านการวิจัย

1. มีการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรทางสายวิชาการและสายสนับสนุนในการเป็นนักวิจัยทางด้านการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีการสร้างระบบพี่เลี้ยงในด้านงานวิจัย โดยให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้ในการทำวิจัยและส่งเสริมให้มีการขอตำแหน่งวิชาการมากขึ้น
4. มีการส่งเสริมให้ผลิตงานวิจัยในหลักสูตรของวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำกลับไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตและบริการได้
5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิตงานวิจัยทางด้านการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
6. มีการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการนำเสนองานวิจัยทางการบริหารและจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
7. ยกระดับงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยนำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทำให้เกิดประโยชน์ทางการบริหารและจัดการ โดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจ SME หรือบริษัท จำลองของวิทยาลัย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น ทางวิทยาลัยจะนำมาพัฒนาและสร้างประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าให้กับงานวิจัย

 

   นโยบายด้านการบริการวิชาการ

1. มีการจัดทำแผนงานที่ชัดเจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการบริการวิชาการ
2. มีการสร้างขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาในประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคม
3. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นโครงการระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก เช่น การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training : WBT)
4. มีกิจกรรมในการฝึกอบรม ความรู้ทางด้านงานวิชาการในด้านการบริหารและจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
5. มีแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างความรู้ ทางด้านวิชาการให้กับสังคมชุมชุนรอบๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาที่วิทยาลัยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นหลัก
6. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับคณาจารย์
7. มีระบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน
8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและนำมาใช้วางแผนในการบริการวิชาการในครั้งต่อไป

 

   นโยบายด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
2. มีการสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระดับชุมชน เพื่อสื่อสารศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่มรดก ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงานของไทยและท้องถิ่น
5. มีการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
6. มีการสนับสนุนการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ
7. มีการส่งเสริมสุขภาพทางกาย โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่คุณงามความดีของนักศึกษาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาทำความดี

บุคลากร สายวิชาการ จำนวน   27   คน 
สีประจำวิทยาลัย สีฟ้า

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

 

 ดอกเฟื่องฟ้า


ความหมายของสัญลักษณ์ (LOGO)

 การผสานความพยายามของมนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย


 การบริหารและจัดการแทนด้วย ภาพคนที่ร่วมมือกัน

 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยี แทนด้วย สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แทนด้วย ลักษณะของลายเส้นที่พุ่งขึ้นสู่ด้านบน

 


ที่มาของสัญลักษณ์ (LOGO) การบริหารและจัดการ + นวัตกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) + การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 

เพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกิจและภารกิจของทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ผู้ออกแบบจึงอาศัย นโยบายนี้เป็นแนวทางในการออกแบบ ที่ว่า “การบูรณาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารและจัดการ ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา ให้เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และความเป็นสากล ในอันที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชน และสังคมในทุก ๆ ระดับ”