ประกาศและมติที่ประชุม

 

เกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนปี 2560 (ใหม่)
1_ประกาศหลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์-พ.ศ.2560
2_ประกาศกำหนดวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตำแหน่งวิชาการ
3_ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ
4_ประกาศแนวทางการปฏิบัติด้านการดำเนินการของหลักสูตร
5_ประกาหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยคณะ
6_ประกาศเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตร
7_ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานฯ ในต่างประเทศ
8_ประกาศ ทุนสนับสนุนกาวิจัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2558 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 6/2558 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 5/2558 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 4/2558 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 3/2558 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 2/2558 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2557 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 9/2557 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 8/2557 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 4/2557 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 9/2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 8/2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 5/2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 4/2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 9/2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 8/2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 6/2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 5/2555 (3.02 MB)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 4/2555 (2.99 MB)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 3/2555 (1.67 MB)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 2/2555 (0.98 MB)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 1/2555 (3.2 MB)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 12/2554 (213 KB)
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 11/2554 (943 KB)