บุคลากรของวิทยาลัย 

รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี
คณบดี
โทร 6301
E-mail : ksamnuay@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี
รองคณบดี
โทร 6302
E-mail : ksworana@gmail.com

ดร. สิงหะ ฉวีสุข
รองคณบดี
โทร 6370
E-mail : singha@it.kmitl.ac.th

ดร.ทัศไนย  ปราณี
รองคณบดี
โทร 6303
E-mail : kptusana@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร
รองคณบดี
โทร 6314
E-mail : kcwornch@kmitl.ac.th

 

 

  ผศ.ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
ผู้ช่วยคณบดี
โทร 6323
E-mail : ksmontaj@kmitl.ac.th
ดร. สรศักดิ์ แตงทอง
ผู้ช่วยคณบดี
โทร 6377
E-mail : ajsorasak@yahoo.com
 

 

 

 

 

       

 

ภาควิชา 


ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ
โทร 6331

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
โทร 6310

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 


 รศ.ดร.วิรัช  กระแสร์ฉัตร์
โทร 6315
E-mail : kkwirat@kmitl.ac.th
ผศ.ศราวณี  พึ่งผู้นำ
โทร 6319
E-mail : kpsarava@kmitl.ac.th
ผศ.ดร.อุรสา  บัวตะมะ
โทร 6316
E-mail : kburasa@kmitl.ac.thรศ.รังสรรค์  โนชัย
โทร 6318
E-mail : knrangsa@kmitl.ac.th
รศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ์
โทร 6313
E-mail : kksirija@kmitl.ac.th

รศ.กตัญญู  หิรัญญสมบูรณ์
โทร 6312
E-mail : khkatany@kmitl.ac.th

katanyu.hi@gmail.com
ผศ.สุภาวดี  ปัตทวีคงคา
โทร 6311
E-mail : kpsupawa@kmitl.ac.th
ผศ.ขนิษฐา  อุนะรัตน์
โทร 6321
E-mail : kokanitt@kmitl.ac.th
ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
โทร 6320
E-mail : kaporama@kmitl.ac.thผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ
โทร 6327
E-mail :  ksopal@kmitl.ac.th
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
โทร 6310
E-mail : krnuttaw@kmitl.ac.th
ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
โทร 6331
E-mail : kkapisit@kmitl.ac.thรศ.ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์
โทร 6317
E-mail : kulkanya.na@kmitl.ac.th
ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง
โทร 6337
E-mail : tteerawet@hotmail.com
ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง
โทร 6378
E-mail : apiwatkrommuang@gmail.comผศ.ดร.วินัย  ปัญจขจรศักดิ์
โทร 6339
E-mail : vinaidba6@gmail.com
ผศ.ดร.ชลิตา  ศรีนวล
โทร 6326
E-mail : chalita.srinuan@gmail.com
ดร.เทพรัตน์  พิมลเสถียร
โทร 6340
E-mail : thepparat@hotmail.comผศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล
โทร 6338
E-mail : tanawut_3@yahoo.com
ดร. สามารถ ดีพิจารณ์
โทร 6287
E-mail : drsamart@yahoo.com
ดร. ภูริศ ศรสรุทร์
โทร -
E-mail : puris.s@hotmail.comดร. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์
โทร 6341
E-mail : pornchai.sa@kmitl.ac.th
ดร. สุทธิ สูอำพัน
โทร 6376
E-mail : sutti.so@kmitl.ac.th
ดร. เพ็ชร ชินบุตร
โทร 6373
E-mail :


 

 
Dr. Mariano Carrera
โทร.
E-mail :
   

 

 

 
     
 นางสาวพาขวัญ  ชูอำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผอ. และ งานการเงินและบัญชี
โทร 6305
E-mail : kcpakwon@kmitl.ac.th
นางศรีสุนันท์  สุขถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบุคคล
โทร 6306
E-mail : kssrisun@kmitl.ac.th
นางสาวสุมณฑา  อ่วมกลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
โทร 6322
E-mail : kosumont@kmitl.ac.thนายศุภกิจ คงบุญ
นักวิชาการศึกษา
งานอาคารสถานที่
โทร 6328
E-mail : kksupaki@kmitl.ac.th

นางสาวมุจลินท์  ม่วงยาน
นักวิชาการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
โทร 6324
E-mail : knmujali@kmitl.ac.th
นางสาวอภิสรา อุ่นอบ
นักวิชาการศึกษา
โทร 6284
E-mail : kaaphisa@kmitl.ac.thนายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 6343
E-mail : nantanat.sa@kmitl.ac.th

 

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 6343
E-mail : authorities@hotmail.com

นางระเบียบ พรหมวิหาร
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี
โทร 8459
E-mail : kprabieb@kmitl.ac.thนางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาควิชาบริหาร
โทร 6334
E-mail : plapla.amc@gmail.com

 

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาควิชาการจัดการ
โทร 6379
E-mail : amcpaweensuda@gmail.com
นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา
นักวิชาการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์และวิจัย
โทร 6283
E-mail : jibb_pinky@hotmail.com

 

นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 6335
E-mail :

 

นายนิติธร ครุทบางยาง
นักวิเทศสัมพันธ์
โทร 6322
E-mail : kknitito@gmail.com

นางสาวเมริน มั่นสติ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาควิชาการจัดการ
โทร 6379
E-mail : bluemerin18@gmail.com


 

 

 

นางสาวธนภรณ์ณัฏฐ์ ยิ้มย่อง
นักวิชาการพัสดุ
โทร 6307
E-mail : tanapornnat.yi@kmitl.ac.th

นางสาวนันทิดา ทองมณี
นักวิชาการการเงิน
โทร 6307
E-mail : nantida.th@kmitl.ac.th