รูปแบบ paper

รูปแบบของบทความ

 

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 สามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ตามรูปแบบ ดังนี้

 

-     Full Paper Format (pdf)

-     Full paper Format (word)

>>ตัวอย่างรูปแบบ Full Paper<<

 

-     เอกสารยืนยันการลงทะเบียน (pdf)

-     เอกสารยืนยันการลงทะเบียน (word)

>>ตัวอย่างเอกสารยืนยันการลงทะเบียน<<

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาบทความขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่ได้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ส่งตามเวลาที่กำหนด และไม่มีหนังสือยืนยันการลงทะเบียนพร้อมลายเซ็นต์ของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษา)

 

 

การพิจารณาบทความ เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (Blind peer review)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 1 ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 - 2 ท่าน

 

หมายเหตุ


1. เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่กลุ่มวิจัยนั้น 
2. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
3. ผลการพิจารณาคัดเลือกบทความตีพิมพ์ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือเป็นมติที่สิ้นสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง