ระเบียบและประกาศงานวิจัย

 

ระเบียบสถาบันฯ

ระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

ระเบียบสถาบันฯ ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ พ.ศ 2553

 

ประกาศสถาบันฯ

ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง นโยบายทิศทางการวิจัยสถาบัน

 

กองทุนวิจัยสถาบันฯ

แนวทางปฏิบัติและดำเนินงานการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนวิจัย สถาบันฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง