โครงการอบรมศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและจัดการองค์ความรู้

 

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและจัดการองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้หลายท่าน อีกทั้งได้เข้าไปศึกษาดูงานทางด้าน การจัดการองค์ความรู้จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง