คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ประธานกรรมการ 
รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี
กรรมการ
ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ
กรรมการ

รศ.ดร.วรนารถ แสงมณี
กรรมการนางสาวอัจฉรา  ถาวร

เลขานุการ  

บทความที่เกี่ยวข้อง