ปริญญาเอก

การบูรณาการกลยุทธ์เชิงแข่งขัน (Generic strategy):กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost leadership strategy)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy)ในกิจกรรมการตลาดของธุรกิจธนาคาร
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค:การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์(Relationship marketing orientation: RMO)
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: ISSUES AND CHALLENGES