คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ปริญญาตรี)


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 

ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
ประธาน
อ.ทัศไนย ปราณี
กรรมการ

อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
กรรมการ
ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
กรรมการ
ผศ.ศราวณี พึ่งผู้นำ
เลขานุการ
นางสาวอัจฉรา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ

  

บทความที่เกี่ยวข้อง