แขนงบริหารเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2554

 

ผลที่ได้รับของผู้บริโภคจากการใช้บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจร้านหนังสือ
ประสิทธิภาพ ปัจจัยในการตัดสินใจใช้งานและความต้องการใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษ
การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกเนื้อปูกระป๋องของไทยไปสหรัฐอเมริกา
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกปลาสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น
การประเมินผลการใช้โปรแกรม iHR มาใช้จัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
การประเมินผลการใช้งานและวัดความคุ้มค่าระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในธุรกิจการบิน
การประเมินผลการใช้งานและความต้องการในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
การประเมินผลการใช้งานและความคุ้มค่าในการทำงานของโปรแกรมเวช ระเบียนผู้ป่วยนอก OPDSQL สำหรับโรงพยาบาล
การประเมินการใช้งานระบบการขายหน้าร้าน (POS) ในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด
การตัดสินใจซื้อ การประเมินผลการใช้งาน และความต้องการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมของโรงงานอุตสาหกรรม
การประเมินการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากรมศุลกากร
การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป EASY ACC ในธุรกิจรับทำบัญชี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการใช้โปรแกรม SAP ของแผนกคลังสินค้า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโปรแกรม SAP เข้ามาใช้ในกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขต
ระบบขาย รับซื้อ และจัดตารางการขนส่งสินค้า สำหรับธุรกิจค้ามะพร้าว
ระบบคำนวณค่าขนส่ง ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงและจัดซื้ออะไหล่ของธุรกิจบริการขนส่งสินค้า
ระบบงานขายเครื่องดื่ม ขายวัตถุดิบและการจัดสรรวัตถุดิบในธุรกิจเครื่องดื่มชา -
ระบบจัดการคอร์ส การส่งเสริมการขายและการจ่ายค่าตอบแทนของธุรกิจสปา
ระบบระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้า การส่งเสริมการขายและการชำระหนี้ของธุรกิจสีทาบ้าน
ระบบเวชระเบียน นัดหมายและสั่งจ่ายยาในคลินิกทันตกรรม
ส่วนประสมการตลาดบนอินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้และผลที่ได้รับจากการใช้บริการสื่อทางสังคมในธุรกิจธนาคารพาณิชย์
แนวทางการตัดสินใจและการประเมินผลการใช้โปรแกรมบริหารจัดการ  สำหรับธุรกิจอพาร์ทเมนท์