เอกสารประกอบการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

 

1 การกำกับมาตราฐาน
2.1-1 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการอนุมัติ
2.1-2 เอกสารแผ่นพับ เว็บไซต์หรือเอกสารต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2.1-3 เอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและหรือ สหกิจศึกษา) ในมคอ. 2
2.1-4 เอกสารมคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการอนุมัติ
2.1-5 เอกสารรายละเอียดและสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
2.1-6 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนในปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
2.1-7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
2.1-8 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
2.1-9 เอกสารสรุปความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปีการศึกษา 2555
2.2-1 เอกสารมคอ. 2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
2.2-2 ปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัยบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2557
2.2-3 ประกาศของสถาบันฯเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2557
2.2-4 เอกสารมคอ. 2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
2.2-5 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557
2.2-6 ข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยการบริหารจัดการ เข้าถึงได้จาก http://www.amc.kmitl.ac.th/content/61
2.2-7 เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าถึงได้จากhttp://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
2.3-1 เอกสารการแจ้งปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ที่สภาสถาบันอนุมัติและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
2.3-2 สถิติจำนวนนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจคงค้าง ณ ปีการศึกษา 2557
2.3-3 มติกรรมการคณะกรรมการคณะในการปรับปรุงหลักสูตร
2.3-4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร
2.3-5 เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการอนุมัติ
2.3-6 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ทำการเปิดให้นักศึกษาในหลักสูตร ลงทะเบียนเรียน
2.3-7 รายวิชาในกลุ่มวิชาแกน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย
2.3-8 รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกและวิชาโทด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัย
2.3-9 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
2.3-10 การเปิดสอนรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติการ ในปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ (ปี พ.ศ.2555 ฉบับปรับปรุง)
2.3-11 การเปิดสอนรายวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างวิชาตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยเฉพาะในทักษะที่ 2 ความรู้ ในปีการศึกษา 2557
2.3-12 รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน ( Pre-requisite) ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ (ปี พ.ศ.2555 ฉบับปรับปรุง)
2.3-13 รายละเอียดของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557
2.3-14 แผนการศึกษาของหลักสูตร
2.3-15 เอกสารแนบเรื่องข้อเสนอแนะความพึงพอใจของศิษย์เก่ามีต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ ปี 2555
2.4-1 มติคณะทำงานเพื่อการพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สจล. เรื่อง กำหนดการจัดทำ มคอ. ปีการศึกษา 2557
2.4-2 เอกสารการแจ้งแผนการจัดทำ มคอ. ปี 2557 ให้แก่อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
2.4-3 สถิติการจัดส่ง มคอ. ฉบับสมบูรณ์ – ความครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กำหนด
2.4-4 สถิติและรายชื่อวิชาที่มีชั่วโมงภาคปฎิบัติการ และการมอบหมายงานรายบุคคลและ/หรือกลุ่ม ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประจำปี 2557 ตามที่ระบุใน มคอ. 3
2.4-5 เอกสารการเชิญวิทยากรพิเศษ ในปีการศึกษา 2557
2.4-6 เอกสารการจัดกิจกรรมอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2557
2.4-7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2557
2.4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 และ 2556
2.4-9 มติของกรรมการวิทยาลัยการบริหารและจัดการกรณีผู้สอนมีผลการประเมินความพึงพอใจในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
2.4-10 เอกสารการนำผลงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้เป็นกรณีศึกษา ในปีการศึกษา 2557 (ประกอบด้วย มคอ.3 เอกสารประกอบการสอน รายงานวิจัยที่นำมาใช้อย่างย่อ)
2.4-11 เอกสารการนำสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook  และ Line เป็นต้น มาใช้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อประสานงานติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
2.4-12 เอกสารผลสรุปของกิจกรรมการจัดการความรู้ของอาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557
2.5-1 แผนการรับนักศึกษาของวิทยาลัย
2.5-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ปี 2557
2.5-3 “ประกาศการรับนักศึกษาและหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา”แบบรับตรงและ/แอดมิชชั่น. + เวป สจล.และวิทยาลัยOnline available: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/
2.5-4 รายงานประชุมกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัย เรื่อง: เกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่
2.5-5 แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ + ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยและใบสรุปผลการสัมภาษณ์
2.5-6 รายงานประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์และ/กรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องประเมินการดำเนินงานการรับนักศึกษาใหม่ หรือเรื่องสรุปผลการรับ นศ.ใหม่ ผลสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่
2.5-7 มคอ.5 มคอ.7 ประจำปีการศึกษา
2.5-8 ปฏิทินการศึกษา สจล. Online available: http://www.reg.kmitl.ac.th/educalendar/
2.5-9 แบบฟอร์มการส่งเกรดผ่านตามขั้นตอนดังปรากฏในงานสารบรรณและเอกสารการรับส่งเอกสารเกรดวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา2557
2.5-10 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2557
2.5-11 รายงานการทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
2.5-12 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร วาระพิจารณานำผลการทวนสอบมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน
2.5-13 มคอ. 2 = เล่มหลักสูตร
2.5-14 รายการการประชุมวิทยาลัย เรื่อง: แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557
2.5-15 AMC-mail, AMC-ไลน์กรุ๊ป และ AMC-Norms
2.5-16 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเรื่องพิจารณาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.5-17 รายงานประชุมกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัย เรื่อง:เกณฑ์ผู้สอน (อาจารย์) เลือกวิชาสอนในปีการศึกษา 2558
2.5-18 ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา online  available:http://161.246.23.22/tqf/index.php/login
2.5-19 เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา
2.5-20 แบบประเมินผู้สอนในระบบ สจล.
2.5-21 บันทึกข้อความ AMC แจ้งคณาจารย์ทราบข้อกำหนดช่วงการตัดเกรดรายวิชา
2.5-22 ฟอร์มใบสรุปผลการตัดเกรดรายวิชา (ใบส่งเกรดที่พิมพ์จากระบบสำนักทะเบียน สจล.)
2.6-1 มติที่ประชุมวิทยาลัยการบริหารและจัดการ และรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัย
2.6-2 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการบริหารงานแบบรวมศูนย์
2.6-3 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัย (ส่วนที่แสดงการเพิ่มอัตราอาจารย์เพื่อเข้าปฏิบัติงานในวิทยาลัย)
2.6-4 เกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนบุคลากร
2.6-5 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อการสรรหาและคัดเลือก/ออกข้อสอบ
2.6-6 คำแถลงนโยบายของคณบดี จากที่ประชุมวิทยาลัย
2.6-7 รายงานการประชุมและแบบมอบหมายงาน
2.6-8 เอกสารการแต่งตั้ง เอกสารการประชุม ทั้งในส่วนของคณาจารย์ ตารางสอนที่มีรายชื่ออาจารย์ประจำวิชา
2.6-9 เอกสารการประชุมที่คณบดีมีการเรียกประชุมตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่งและกำหนดอาจารย์แต่ละคนลงในแต่ละระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งมีการแต่งตั้งการทำหน้าที่ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.6-10 แบบมอบหมายงานของบุคลากรแต่ละท่าน
2.6-11 เกณฑ์การประเมินประจำปี
2.6-12 คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้บริหารรับผิดชอบ
2.6-13 รายงานการประชุม และแบบมอบหมายงาน
2.6-14 เกณฑ์การประเมินผลของวิทยาลัย
2.7-1 ประกาศสถาบันฯ บทบาทหน้าที่ของสำนักหอสมุดกลาง
2.7-2 แบบมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
2.7-3 ตารางสอนที่แสดงรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.7-4 สำเนาหนังสือยืมตัวบุคลากรจากส่วนกิจการนักศึกษา
2.8-1 Transcript ของ น.ศ. (เลือกคนที่เรียนตามแผนหลักสูตร)และอ้างถึงเอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.5-13 และ 2.5-16
9.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
9.2-1 เอกสารขออนุมัติปิดหลักสูตร
9.2-2 เอกสารโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2557
9.3-1 เว็ปไซต์วิทยาลัยการบริหารและจัดการ www.amc.kmitl.ac.th
9.4-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
2.10-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
2.10-2 เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางสถาบันฯ (http://www.lib.kmitl.ac.th/)
2.10-3 รายงานสรุปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.10-4 รายงานการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
2.10-5 รูปภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ถังแยกขยะ และตู้น้ำดื่ม
11.1-2 ปฏิทินการศึกษาปี 2557
11.3-1 รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557
11.3-2 เอกสารแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร
12.1-1 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัย
12.1-2 แผนพัฒนาบุคลากร
12.3-1 โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2557
2.13-1 รายงานการประชุมและแบบสำรวจภาวการณ์มีงานทำ
2.13-2 ผลการประเมินการสอนของสำนักทะเบียนและประเมินผลและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ
2.13-3 รายงานการประชุมบุคลากรของวิทยาลัย
2.13-4 รายงานการประชุมกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
2.14-1 ข้อมูลการอนุมัติผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา แบบรายงานผลการศึกษา
2.14-2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตปี พ.ศ.  2555
2.14-3 ประกาศสถาบันว่าด้วยภาระงานของคณาจารย์

บทความที่เกี่ยวข้อง