การทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ(วช.)


ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการขออนุญาตให้นักวิจัยต่างชาติเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย 2550 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง