คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
ผศ.ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
ประธานกรรมการ
ผศ.ศราวณี  พึ่งผู้นำ
กรรมการ

นางสาวมุจลินท์  ม่วงยาน
เลขานุการ
นายนันทณัฏฐ์  สมุทระกพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ


  

บทความที่เกี่ยวข้อง