คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.อุรสา  บัวตะมะ
กรรมการ
รศ.รังสรรค์  โนชัย
กรรมการ
ผศ.อภิสิทธิ์ แก้วฉา
กรรมการ
นายศุภกิจ คงบุญ

กรรมการ 
นายนิมิต สาตรปรุง

เลขานุการ

บทความที่เกี่ยวข้อง