แนะนำคณะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เน้นการให้บริการ การศึกษา วิจัย และพัฒนานักศึกษาที่จบออกไปเพื่อให้เป็นคนคุณภาพของสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทั้งทางด้านการบริหารการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพันธกินในการให้ความและให้การศึกษาที่มี

บทความทั้งหมด