คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 





ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
ที่ปรึกษา




ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
ประธาน




อ.ทัศไนย ปราณี
กรรมการ





อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
กรรมการ




ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
กรรมการ




ผศ.ศราวณี พึ่งผู้นำ
เลขานุการ




นางสาวอัจฉรา ถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ

 



 

บทความที่เกี่ยวข้อง