งานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี แขนวบริหารธุรกิจเกษตร

ปีการศึกษา 2554

 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกปลาสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็งของไทยไปประเทศญี่ปุ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกไก่แปรรูปของประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษ
การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกเนื้อปูกระป๋องของไทยไปสหรัฐอเมริกา
การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกยางแผ่นรมควันของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น
การวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกผลไม้สดของประเทศไทยไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจโรงน้ำแข็งหลอดในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจัดตั้งร้านจัดจำหน่ายน้ำนมควายมูร่าห์ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านผักไฮโดรโปนิกส์บริเวณตลาด อตก. เขตจัตุจักร
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งใจลาออกของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาตรามิตรผล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งตราสินค้าซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนมพร้อมดื่มยูเอชที ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ตราโฟร์โมสต์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดพีอีทีตราคริสตัลในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแบรนด์ซุปไก่สกัดในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารประเภทโดนัท ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ร้าน ดั้งกิ้น โดนัท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาเขียวพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครกรณ๊ศึกษา ตรา อิชิตัน