คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ประธานกรรมการ 
รศ.ศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ์
กรรมการ
ดร.วินัย  ปัญจขจรศักดิ์
กรรมการ

นายเกรียงไกร เหมนาค
เลขานุการ

บทความที่เกี่ยวข้อง