คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 
อ.ทัศไนย  ปราณี
ประธานกรรมการ 
ผศ.ขนิษฐา  อุนะรัตน์
กรรมการ
รศ.ดร.วิรัช  กระแสร์ฉัตร์
กรรมการ

นางศรีสุนันท์  สุขถาวร
เลขานุการ

บทความที่เกี่ยวข้อง