แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการส่งวารสาร

ใบนำส่งบทความ
 
คำชี้แจงการเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการบริหารและจัดการ
 
การเขียนแบบบรรณานุกรม
 
Template