คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา

ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
ประธาน
รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน์
กรรมการ

รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
กรรมการ
ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
กรรมการ
ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์
กรรมการ
อ.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
กรรมการ
ดร.ชลิตา ศรีนวล
กรรมการ
ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก
กรรมการ

 

นางระเบียบ พรหมวิหาร
กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์
กรรมการ
นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ
กรรมการ
ผศ.ศราวณี พึ่งผู้นำ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทความที่เกี่ยวข้อง