ข้อมูลการวิจัยของวิทยาลัย

แผนดำเนินงานกิจกรรมด้านการวิจัย งบประมาณประจำปี 2556

 

รายชื่อโครงการวิจัยเงินงบประมาณ

โครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2555 รวม 1 โครงการ

 

รายชื่อโครงการวิจัยจากแหล่งเงินภายนอก

โครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2556 รวม 5 โครงการ
โครงการวิจัย ประเภทเงินงบประมาณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2555 รวม 2 โครงการ

 

รายชื่อโครงการวิจัยเงินรายได้

โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2557 รวม 29 โครงการ
โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2556 รวม 18 โครงการ
โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2555 รวม 18 โครงการ
โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ประจำปี 2554 รวม 9 โครงการ

โครงการวิเคราะห์ทบทวนและข้อเสนอแนะในการจัดการและความเป็นไปได้ของการนำแร่ใยหิน

ชนิดไครโซไทล์ไปใช้อย่างปลอดภัย ต่อผู้ผลิต ผู้รับเหมา และผู้บริโภคอย่างถูกวิธี ประจำปี 2556 


 

งานวิจัยเกี่ยวกับคนขับแท็กซี่กับการเลือกเช่ารถ 

 

โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยบริหารและจัดการ ประจำปี 2556

 การประเมินด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนดอนยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 บทบามของการตลาดในการพัฒนานวัฒกรรมทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
การวิเคราะห์ผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปัญหาอุทกภัยต่อความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำในประเทศไทย

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย


 

 ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์

การตัดสินใจเลือกเช่ารถแท็กซี่ของผู้ขับขี่แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจให้เช่ารถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ

ผลที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคนมควาย กรณีศึกษา ร้านมูร์ร่าคาเฟ่ แอนด์ บิสโทร
การประมารฟังก์ชั่นอุปสงค์การส่งออกผลไม้สดของไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานของคู่บ่าวสาวไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเวดดิ้งสตูดิโอของคู่บ่าวสาวไทย

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์


 

การจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO12647-2 ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ออฟเซต

การใช้บริการตกแต่งผมด้วยสารเคมีและสารธรรมชาติในร้านทำผมของสตรีในเขตกรุงเทพฯ

การรับรู้และความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบและลักษณะพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย

ความต้องการเชื่อต่อและใช้อินเตอร์เน็ตของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

 

โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยบริหารและจัดการ ประจำปี 2555

กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจที่พักแรมในย่านถนนข้าวสารและบริเวณใกล้เคียง
การใช้งานและการกระจายตัวของเทคโนโลยีประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
การบูรณาการแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับสุขภาวะของบุคลากร กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การปรับตัวของผู้ประกอบการในการจ้างแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย

การศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชายแดนของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้พันธกิจของ AEC


 

 ความคาดหวังจากการเรียนในหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความคาดหวังจากการเรียนในวิชาการจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจเกษตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง จากการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในประเทศไทย

โครงสร้างเงินทุนและผลการดำเนินงาน : กรณีศึกษา ประเทศไทย

ปัจจัยกำหนดการจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินของธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย
ปัจจัยกำหนดการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อวัยรุ่นในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร


 

ธุรกิจคอนโดมิเนียมภายใต้กระแสภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวแบบ Backpacker ที่สัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน

 

โครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ วิทยาลัยบริหารและจัดการ ประจำปี 2554

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของประชากรในเขตกรุงเทพ
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร
ความคาดหวังจากการเรียนในวิชาองค์การและการจัดองค์การของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดการทุนหมุนเวียนที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์


 

การประยุกต์ทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอาหารสุนัข

การจัดการโซ่อุปทานการผลิตไม้ประดับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูล สำหรับธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การวิเคราะห์โครงสร้าง พฤติกรรมและผลการดำเนินงานด้านการตลาดทุเรียน จ.จันทบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง