คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 
ผศ.ดร.จิระเสกข์  ตรีเมธสุนทร
ประธานกรรมการ 
อ.ทัศไนย  ปราณี
กรรมการ 
นางสาวพาขวัญ  ชูอำไพ
เลขานุการ

  

บทความที่เกี่ยวข้อง