เอกสารประกอบการประเมินระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

บทสรุปผู้บริหาร

1. ข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็ปไซต์วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เข้าถึงได้ www.amc.kmitl.ac.th/content/8
2. มติที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 4-2558 เรื่องขออนุมัติหลักสูตร
3. มติสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 5-2558 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง)
4. รายชื่ออาจารย์และคุณวุฒิอาจารย์  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
5. กฎระเบียบข้อบังคับ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
6. คำสั่งสภาสถาบันแต่งตั้ง คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
7. คำสั่งวิทยาลัย เรื่องมอบหมายการปฏิบัติงานให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติงานแทน
8. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะ

C.1 ข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็ปไซต์สำนักทะเบียนสถาบันฯ เข้าถึงได้ https://www.reg.kmitl.ac.th/user/index.php
C.2-ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
C.3-คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
C.4.1-ผู้เรียนระดับบัณฑิตที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่(ตารางที่ C.4.1-ผลงานวิจัยปริญญาโท)
C.4.2-ผู้เรียนระดับบัณฑิตที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่(ตารางที่ C.4.2-ผลงานวิจัยปริญญาเอก)
C.5-อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุมิปริญญาเอก
C.6-อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
C.7-ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
C.8-อาจารย์ได้พัฒนา (สายวิชาการ)
C.9.1- องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน - ตรี
C.9.2- องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน - โท
C.9.3- องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน - เอก
C.11- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
C.13.1-1 โครงการบริการวิชาการ
C.13.1-2 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางบริหารธุรกิจ
C.13.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
C.13.1-4 ผังการดำเนินงานโครงการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
C.13.1-5 รายงานการประชุม
C.13.1-6 โครงการอบรมผ่านส่วนส่งเสริมสถาบันฯ  (ตารางที่ C.13.1และ ตารางที่C.13.2)
C.13.1-7 โครงการบริการแก่สังคม (เพิ่มเติม)
C.14- การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม (โครงการศิลปและวัฒนธรรม)

 

ตัวบ่งชี้เลือก

S.1-ระยะเวลาของการได้งานทำ STUD-Plan2558_(Data2551-now)
S.4-จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
S.5-1จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ตารางที่ S.5.1)
S.5-2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ตารางที่ S.5.2)
S.6.1-รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
S.6.2-หนังสือเชิญ-ตอบรับจากหน่วยงาน
S.7.5-1 เว็บไซต์ระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
S.7.5-2-โครงการอบรมศึกษาดูงานประกัน ความเสี่ยง และการจัดการองค์ความรู้
S.7-3.1-S.7-3.7 (ข้อ 3-การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)
S.8.1-โครงการ 5 ส. วิทยาลัยกรบริหารและจัดการ
S.8.2  มคอ.3 รายวิชาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม
S.8.3-การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2557 (สถาบันฯ)

บทความที่เกี่ยวข้อง