รายละเอียด Conference

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหลากหลายมุมมอง การจัดประชุมนานาชาติในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการระดมความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตจากนักวิชาการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นอกจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การประชุมระดับชาติครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ศึกษาทางด้านนี้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในแง่มุมต่าง ๆ โดยนิสิตนักศึกษา

นักวิชาการและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน

2.     เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

3.     เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาและนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

 

สาขาที่เปิดรับบทความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริหารธุรกิจ/บริหารอุตสาหกรรม                                              - การจัดการ

- การตลาด                                                                           - ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

- โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                                                  - การเงิน/การบัญชี

- เศรษฐศาสตร์                                                                      - การท่องเที่ยวและบริการ

- สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทผู้เข้าร่วม


อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน


- นักศึกษา/บุคลากรของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเครือข่าย 1,200 บาท ต่อ บทความ
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท ต่อ บทความ

 

ผู้เข้าร่วมงาน


- นักศึกษา/บุคลากรของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเครือข่าย 500 บาท
- บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

 

** การโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง **

เลขที่บัญชี

โปรดส่งแบบฟอร์มและหลักฐานการชําระเงินค่าลงทะเบียนกลับภายในวันที่ 15 เมษายน พฤษภาคม 2557

ที่ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

***ผู้เข้าร่วมงานสามารถชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดได้ ณ จุดรับลงทะเบียนหน้างานประชุม ในวันที่ 25 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. (ทั้งนี้กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน)***

โทรสาร : 02-329-8461 E-mail : ibancamc.kmitl@gmail.com

 

กำหนดการจัดงาน : 25 เมษายน 2557

 

สถานที่จัดงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่เกี่ยวข้อง