คู่มือและแบบฟอร์มงานวิจัย

เอกสารจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 

เกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2557

กระบวนการขอทุนวิจัยภายใต้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัย

แบบเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้2556

รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี2555

แบบเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้สถาบัน-วิทยาลัย (285 kb)

เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัย (66.5 kb)

รายละเอียดการขอสนับสนุนการวิจัยของวิทยาลัย (99.4 kb)

เอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินงวด

- ใบเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา *ซื้อขาย *จ้างเหมา

- ใบส่งมอบงาน (พ.5)

- ใบสำคัญรับเงิน

- เอกสารชี้แจงเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้รับงาน

- บัตรประชาชน/ Transcript ผู้รับงาน

รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (แบบ วบจ-วจ1) (45 kb)

แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงินรายได้ (61.5 kb)

 

แบบเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

การจัดทำและส่งข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557

(ยื่นเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กันยายน 2555)

แบบรายงานความก้าวหน้า(6เดือน) สกอ. ปี2555
รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี2555
แบบเสนอแผนงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ (แบบ ว-1ช) (51.5 kb)
คำชี้แจงแบบ ว-1ช. (242 kb)
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ชด) (42.5 kb)
แบบประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (แบบ นท-1ด) (29 kb)
คำชี้แจงแบบ น-ท1ด (204 kb)
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย (47 kb)
แบบขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้วิทยาลัย (40 kb)
แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงินงบประมาณ (61.5 kb)
เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการวิจัยงบประมาณ (63.3 kb)

บทความที่เกี่ยวข้อง