โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการและสืบค้นข้อมูลด้วย Google"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการและสืบค้นข้อมูลด้วย Google"

จัดฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556

 

บทความที่เกี่ยวข้อง