โครงการประกวดแผนธุรกิจ The Business Battle 2016

โครงการประกวดแผนธุรกิจ "The Business Battle 2016" จัดการแข่งขันเพื่อให้ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อ "The Business Battle 2016" "The Way Driving Digital Economy" ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมเเคเเสด ตึกสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีม Geschwirter แผนธุรกิจ“คุณชั้น” ขนมชั้นหญ้าหวาน โดย

1.นางสาวธิติพร อมตาริยกุล
2.นายวรัญญู โตชูวงศ์
3.นางสาวพัฐธาวรรณ ทิพย์ธารกมลกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้เเก่ ทีม The Quality แผนธุรกิจ“โฮมฮัก โฮมเสตย์” บ้านเเปงสวน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดย

1.นายมงคลชัย ทองคำ
2.นายกฤษฎา วงศ์พงษ์คำ
3.นางสาวณัฐณิชา สาสะกุล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลันศรีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้เเก่ ทีม Power 3 แผนธุรกิจ“ECON Golf Cart Service”โดย

1.ธนัท เกิดบัวแก้ว
2.กวิสรา จงอุดมสมบัติ
3.ภัทราพร เริงใจ                                                     

จาก โครงการIndustrial Science and Management มหาวิทยาธรรมศาสตร์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง