โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบริหารจัดการ"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับบริหารจัดการ"

อบรม Microsoft Excel 2007 โดย รศ.อมรศรี ตันพิพัฒน์ วิทยากรฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง