กีฬาสี นักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ 56

กีฬาสี นักศึกษาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ 56

ประโยชน์จากกิจกรรมกีฬาสี

-เรียนรู้ที่จะแบ่งเวลา
-ความระมัดระวังในขณะทำงาน
-เป็นคนมีความอดทนต่อความยากลำบาก
-สอนให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ
-ความสามัคคีทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
-รู้จักค่าของเงิน
-ความรอบคอบในการทำงาน

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง