โครงการสัมนาเชิงวิชาการภายในประเทศ ระดับปริญญาโท

โครงการสัมนาเชิงวิชาการภายในประเทศ ระดับปริญญาโท จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 19 รุ่นที่ 20 และ รุ่น 4+1 วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 โดยเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด และเข้าชมพิพิธพันธ์สัตว์น้ำทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความที่เกี่ยวข้อง