โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาคอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาคอาเซียน
ณ South China Normal University  สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่ต่างประเทศ และร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง