โครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

โครงการพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมออดิทอเรียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง