ร่วมแห่เทียนพรรษากับทางวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

ขอเชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ วัดสุทธาโภช์น 

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแห่เทียนพรรษา

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30

ณ วัดสุทธาโภช์น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และร่วมรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง