นิตยสาร The Company MBA Nearly Future สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

ความแตกต่างที่ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

อยู่ที่ "การบูรณาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีเข้ากับความรู้เรื่อง
ของการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์
ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
"

บทความที่เกี่ยวข้อง