โครงการ IM ปันใจให้น้อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการ IM ปันใจให้น้อง ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยในโครงการนี้มีนักศึกษาในหลักสูตร เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าในมูลนิธิ สงเคราะห์เด็ก พัทยา

บทความที่เกี่ยวข้อง