พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการบริหารและจัดการ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

ณ ห้องประชุม Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง