รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2557

รศ. ดร. อำนวย  แสงโนรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2557 ณ หอประชุมคุณหญิงวนิดาฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

บทความที่เกี่ยวข้อง