การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง " สจล.ยุคใหม่ พร้อมใจสู่ ASEAN ONE"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี2555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง " สจล.ยุคใหม่ พร้อมใจสู่ ASEAN ONE"

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  26 - 28  มีนาคม 2555

ณ โรงแรมทราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง