โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ บริษัท Delmon Siam จำกัด

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ บริษัท Delmon Siam จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมโซฟีเทล ถ.สุขุมวิท ซอย 13-15

ได้จัดทำโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของบริษัท เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัท โดยได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดทำโครงการประกวดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้

 

ระยะเวลา การส่งงานเข้าประกวด วันนี้ - 30 มิถุนายน 2555

ประกาศผล วันที่ 5 กรกฏาคม 2555

บทความที่เกี่ยวข้อง