โครงดำเนินการวิทยาลัยการบริหารและจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงดำเนินการวิทยาลัยการบริหารและจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2555

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง