พิธีไหว้ครูของนักศึกษา MBA

พิธีไหว้ครูของนักศึกษา MBA ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ใหม่

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

ณ หอประชุมไอที

 

บทความที่เกี่ยวข้อง