ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง ๔๐๔ ชั้น ๔

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

บทความที่เกี่ยวข้อง