ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร เรื่อง 5ส

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร เรื่อง 5ส

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ณ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ห้อง AMC Training ชั้น ๔

เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

บทความที่เกี่ยวข้อง