โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมเบื้องต้น”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมเบื้องต้น”

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง