โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมขั้นสูง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมขั้นสูง”

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง