อบรมหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสต์สำหรับบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยา

โครงการอบรมหลักสูตร "สารสนเทศภูมิศาสต์สำหรับบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยา"

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555

 

บทความที่เกี่ยวข้อง