นศ ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรมที่ได้รับ best paper (DRLE2012)

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรมที่ได้รับ best paper (DRLE2012)
จากการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง "การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน"
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด
1. นายปริทรรศ โยธาพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ แสงมณี
บทความเรื่อง การเกิดความสูญเปล่าในระบบการผลิตแบบโตโยต้า ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. นางสาวประภาวดี เกตุสุดา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส ไพฑูรย์เจริญลาภ
บทความเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมในการตัดสินในเลือกซื้อสีผสมอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง